Фергана ескерткiштерi

Жалпы мәлімет

Өзбекстанның  Фергана  аумағында  көне түрк мәтінді жазулар  1960- жылдары жүргiзiлген археологиялық зерттеулер нәтижесiнде белгiлi бола бастады.  Олар Исфара, Қарамазар, Фергана, Лумибитепе , Байсун  маңайларында шоғырланған.  Қазiр 13 ескерткiш тіркеліп отыр. 


Ғылыми әдебиет


Булатова В.А. руническая надпись на хуме из Ферганы // Общественные науки в Укзбекстане. 1965. №8 

Бернштам А.Н. Древнетюркские рунические надписи из Ферганы // Эпиграфика Востока, т.XI, 1956, С.54-64.

Заднепровский Ю.А. Тюркские памятники в Фергане // Советская Археология, -№ 2, 1967, -С. 270-274.

Рахмонов Н. , Матбобаев Б. "Узбекистоннинг кухна туркий – рун ёзувлари" 2014. 


Пікір қалдыру