Түрк қағандар тізімі (V-VIII ғасырлар)

Жалпы мәлімет

ТҮРК ҚАҒАНДАР ТІЗІМІ

Қаған аты

Билік мерзімі

Көне түрк бітік тілінде

Атағы

Басқа деректерде

Ғұрыптық кешені мен бәдізі

1.                  

A-pang-bu> Апанбу

2.                  

T’u-kűe  No-tu-lu  schad  >

 Тукю Надолу шад

3.                  

A-hien schad

A-schina > Ашина

4.                  

Ұлық йабғұ

Tubu > Тұбұ  

5.                  

Bumun qaγan > Бұмұн қаған 

542-552

(10 жыл)

NGQ:NmUB  

Ел қаған

T’u-men>Тумень 

ili - ilig   qaγan >

Или кехань , Иль хан

6.                  

Qara qaγan >Қара қаған 

552-553

(1 жыл)

NGQ: aRQ   

Қара (Ай ышық)   қаған

Кело//И кехань

//Исицзи кехань

//А-и кехань Исицзи қаған

Ko-lo//A-і I-si-ki 

7.                  

Estemi  qaγan >Естемі  қаған

552-557 

(5 жыл)

NGQ imts

//Мохеду шеху

 //Шисин було- кэхань

Che-tie-mi

// Че-тиеми

//Шидяньми //Шедими

Stembis, Silzibul,  Sizaboul    

8.                  

Muqan qaγan > Мұқан қаған

552-572

 (20 жыл)

NGQ NQUm  

Түрік Күлік Ел қаған,  Тәңірден жаралған  Мұқан қаған

mwx'n x'γ'n – Мухан хаган  Мугань кехань// Цицзинь (еркін?)//Яньду//Цидоу//Цишу

9.                  

Tatbar qaγan > Татбар  қаған

573-582

(11 жыл)

NGQ RBTT  

 mγ' t'tp'r х'γ'n –

 Мага Татпар хаган   

Та-по

//Тобо кехань

//Шету

//Ерфу кехань 

 

Моңғолия, Архангай

аймағы,  Бугат 

10.               

Aŋіrа  qaγan >  Аңыра қаған

582-583

( 1 жыл)

Аньло-кехань

11.               

Sabra qaγan > Сабра қаған 

583-587

(5 жыл)

NGQ:aRBS       

Тәңірітек болмыш ұлық түрік күлік білге ел күлік шад баға Ышбара қаған

Сабра //Ышбара // Шету ?

// Или цзюйлу ше мохе шиболо

// Шаболюе кехань

// Apo kehan

12.               

Yabγu qaγan >  Чулохоу  қаған

587-588 

(1 жыл)

NGQ:UGBJ

//Еху  //Мохэ   кехань 

Мохэ // Йабғұ  қаған

Йабғұ Чулохоу

13.               

Turun qaγan >  Тұрұн  қаған

588-599 

(11 жыл)

(Ел қаш тоңа тұрұм қаған ?)

Юнюйлюй //

Сецзи    шидона дулань  кехань 

// Дулань кехань

 

14.               

Niri qaγan > Нири  қаған 

587-599

 (12 жыл)

nry   х'γ'n – Нири хаган

 

Nili kehan  Нили кехань

ҚХР, ШҰАР,

Моңғол хүрээ

15.               

Čora   qaγan > Чора  қаған 

599-611

 (12 жыл)

Дамань ?

 Ницзюе чуло қаған

Хэсана кэхань

16.               

Seku   qaγan > Шекуй //Йакуй қаған 

611-618

(8 жыл)

Шэкуй кехань

Егуй

17.               

Tun yabγu qaγan > Тұн йабғұ қаған 

618-630

 (12 жыл)

NGQ:UGBJ NUT

Twn cpγw γγ’n pny 

Тун еху  кехань

Тун шеху кэхань

Цюйли сыпи

 (Күл ел ) қаған 

18.               

Mokedu qaγan  > Мохэдо  қаған 

630-631

(1 жыл)

Бағачұр  ?

Цюйлисыпи кэхань

Мохэдо

// Сыпи кехань

19.               

Ел құтлұқ бек қаған ?

Сыйюйлипи кэхань

И питоло сы еху кэхань

20.               

Естемі йабғұ қаған

Дели тэцинь

Сы еху кэхань

21.               

Tardu    qaγan >Тардұ қаған 

610-611

(1 жыл)

NGQ:UDRT 

cwry  х'γ'n – Чуро хаган

Датоу кехань

//Буцзя кехань 

Ницзюе чуло кехань

22.               

Дулан кэхань  

23.               

Буцзя қаған

Датоу кэхань

24.               

Jаmï qaγan >  Йамы қаған

597-614

(5 жыл)

NGQ:imJ

Тулу кехань

Иличжень доуциминь кехань (ақыл ойы кемел)

Жаньгань

Дулу нишу

(Жамқан, жаңғар?)

//Циминь кехань

//Или чженьду циминь

//Ел ыдұқ  Йамыр кехань 

25.               

Шиби қаған

614-619

Доцзиши

26.               

Тули қаған

614-

Нибу шад

Шибоби

Нибу ше

27.               

Чуло қаған

   - 619

Цилифу шад

28.               

Сели қаған

620-634

Доби

Мохету шэ

(Бахадүр шад?)

Хейли кэхань дуби

29.               

Сымо

634-645

Ашина Сымо

Цзяби тегін

Ими нишу цилиби қаған

Сымо

30.               

Чэби қаған

647-663

Ичжучэби қаған

Хубо

31.               

Ашина Нишуфу қаған

679-680

32.               

Фунянь қаған

681-682

(2 жыл)

33.               

Elteris  qaγan > Елтеріс қаған 

682-692

(10 жыл)

NGQ:Yrtl

Елтеріс қаған

Құтлық қаған

Гудолу

Буцзулу

34.               

Qapaγan qaγan > Қапаған қаған

693-716

(23 жыл)

NGQ:NGpQ

Мочо , Мочжо-шэ

Дусифу-шеху

35.               

Bögü  qaγan > Бөгү  қаған

716

36.               

Türük  Bilge  qaγan > Түрік Білге қаған

716-734

(18 жыл)

NGQ aglib

Teŋіriteg Тeŋiride bolmuš /yaratmïš/ Türük  Bilge  qaγan

Бигя-хан,

Бицзя кэхань

Могилян

Моңғолия, Архангай аймағы,

Хөшөө цайдам

37.       

Ижань кэхань

734

(1 жыл)

38.               

Тәңірі қаған

734 -742

(8 жыл)

Денли кэхань

Бицзя Гудолу кэхань

39.               

Құтлық йабғұ

742-743

Гудо  ябгу

40.      

Седе иши кэхань

41.      

Озмыш тегін

Усумиши кэхань

42.     

- 744

Бэймэй тегин Хулунфу

43.       

Құтлық білге күл қаған

742-747

Гудолу пицзя цюе кэхань

44.     

El Etmiš  Bilge  qaγan >

Ел етміш Білге қаған             

747-759

(12 жыл)

NGQ: aglib sYtl

Teŋride bolmuš  El Etmiš  Bilge qaγan> Тәңіріде болмыш ел етміш білге қаған Tоrïjan qaγan >  Торыйан хаан

Мояньчжо

Геле хан

Ин-у вэйюань пицзя кэахнь

Моңғолия, Булган

аймағы, Могойн шинэ  ус

45.      

Моюй кэхань

И-дицзянь

46.     

   789

Пань тегиін

Долосы кэхань


Bekzhan13 Сәуір, 2020

Көне түркі ономастикасы бойынша ізденістер үшін

Алтынай 01 Желтоқсан, 2020

Өте құнды деректер!

Пікір қалдыру