Туекта I (A-3 ) ескерткіші

Жалпы мәлімет

 «Туекта»  үшінші қорғанында 1935 жылы жүргізілген   С. В. Киселев,  Л. А. Евтюхова жетекщілік еткен  Саян-Алтай экспедициясы  қазба зерттеулері барысында күміс тостаған табылған. Оның   түбінде  11 әріптен тұратын  мәтін және таңбалар   қашалған.   Тостаған өлшемі:  биіктігі 9,7 см,  түбінің шеңбері  7,8 см.  Алтай Республикасының Горно-Алтайск қаласы А. В. Анохин атындағы Ұлттық музейінде сақтаулы. 
Ғылыми зерттеулер

Л. А. Евтюхова,  С. В. Киселев, Боровков, И. Л. Кызласов, , Л. Н. Тыбыкова, И. А. Невская и М. Эрдал, К.Конкобаев, Н.Усеев, Н.Шабданалиев мәтіндік талдау жасаған.

Ғылыми әдебиет

Евтюхова Л. А.,  Киселев С. В.  Отчет о Саяно-Алтайской экспедиции в 1935 г. // ТГИМ. Вып.16.-М.,  1941. - С. 75-117.

Боровков А.К.  Енисейские надписи на сосудах // Тюркологические исследования.-М.-Л.,  1963. 190-196.

Кызласов И.Л. Рпмятники рунической письменности в собрании Горно-Алтайского краеведческого музея // Древности Алтая. -Горно-Алтайск, 2000. -№5. С.87

Тыбыкова Л. Н., Невская И. А., Эрдал М.  Каталог древнетюркских рунических памятников Горного Алтая.-Горно-Алтайск,  2012.- С. 117-118.

Васильев Д.Д. Корпус тюркских рунических надписей Южной Сибири. Ч.1. Древнетюркская эпиграфика Алтая. -Астана: ТОО «Prosper Prınt», 2013. -С.38-39.

Конкобаев К., Усеев Н., Шабданалиев Н. Атлас древнетюркских письменных памятников Республики Алтай. -Астана: «Ғылым» баспасы, 2015.- С.19-21.  

Мәтін

Л. А. Евтюхова, С. В. Киселев:

 

türq ša qumüš aγ y är  -  Tюрк-Ша серебро подать (дар).


Н.А.Боровков:

 

täril aša äk umsuγ är -  Собирайся. Вкушай. Добрый герой Умсуг.


И. Л. Кызласов:


1. kümüš aγïr (Tuekta I) - 1. Драгоценное серебро (Tуекта I)

2. teriliŋ (Tuekta II)-  2. (Подать), будьте выплаченными (этим кубком) (Tуекта II)


Л. Н. Тыбыкова, И. А. Невский, М. Эрдал:

 

t(e)r(i)lmä küm(ü)š (a)g(ï)r - Серебро, которое собирается – тяжелое.

 

            К.Конкобаев, Н.Усеев, Н.Шабданалиев:

           

1. (a)ç(lık) (i)d(i)ş -  Сосуд для утоления голода.

2. t(e)r(i)ŋ ök a küm(ü)ş (a)g(ı)r  - (Этот сосуд) глубок. Серебро драгоценно.


Пікір қалдыру