Мендур-Соккон II ( A-10 ) ескерткіші мәтіні

Жалпы мәлімет

  Усть-Канск ауданы  Мендур-Соккон I селоасы Чарыш өзені Айры-Кодогор деген жердегі жартаста қашалған 10 -нан астам мәтіндер 1960 жылы  Б.Х. Кадиков анықтаған, алайда  1981 жылы жол салу жұмыстарының жарылыс жасау барысында бірсыпыра жазулары жоғалған.


 

 

 


 


Ғылыми зерттеулер

 Э. Р. ТенишевЛ. Н. Тыбыкова, И. А. Невская,  М. Эрдал, К.Конкобаев, Н.Усеев, Н.Шабданалиев мәтіндік талдау жасаған.  

Ғылыми әдебиет

Тенишев Э. Р.  Древнетюркская эпиграфика Алтая // Тюркологический сборник. К 60 летию Андрей Ниоклаевича Кононова. -М., 1966,  -с.263

Тыбыкова Л. Н., Невская И. А., Эрдал М.  Каталог древнетюркских рунических памятников Горного Алтая.-Горно-Алтайск,  2012.- С. 132-133.

Конкобаев К., Усеев Н., Шабданалиев Н. Атлас древнетюркских письменных памятников Республики Алтай. -Астана: «Ғылым» баспасы, 2015.- С.27-29.  

Мәтін

             (Э. Р. Тенишев):

Ärim alypan aŋ ačypan il ädim - Взяв помощников и начав охоту, мое государственное имущество

 (Л . Н. Тыбыкова, И. А. Невская, М. Эрдал):

1) … 1) …

2) (ä)v(i)r//b(e)r …… […]p(a)n aŋ aš(ï)p(a)n …2) окружать / давать …..перевалив ….


  (К.Конкобаев, Н.Усеев, Н.Шабданалиев):

 

1. k...e ...d           1. ......

2. (e)b(i)r....p(a)n aŋ s(a)çip(a)n ..... 2. Окружи (животных).... –а/я (суффикс деепричастия), рассеяв дичь....

Пікір қалдыру