Талас- II ( Т-2 ) бітіктасы

Жалпы мәлімет

VIII-X ғғ. Талас қаласынан (бұрынғы Әулие-Ата уезі, Дмитриевский қалашығы) 8 шақырым шығыс-оңтүстіктегі Айр-Там-Ой (Қырық-Қазық) деген жерден табылған. Талас-1 бітіктасының маңында болған. Ақшыл сұр түсті құмдақ тастан жасалынған. 8 жол мәтін қашалған. Соғды тектес жазулы 2 жол өте өшіңкі мәтіннен сақталынған тұстары бар. Тастың өлшемі: 120 х 90 х 46 см. Қырғызстан, Бішкек қаласындағы Мемлекеттік тарих музейінде сақтаулы.

Ғылыми зерттеулер

1898 ж. В.А. Каллаур тапқан. Г. Гейкел, В.В.Радлов, Ю. Немет, С.Е.Малов, Х.Н.Орхун, И.А.Батманов, Ч.Жумагулов, А.С.Аманжолов зерттеу жүргізген.

Ғылыми әдебиет

Heikel H.T.   Аltertümer aus dem Tale des Talas in Turkestan . Travaux ethnographiques , 1918, VII. Taf. XXII-XXIV.

Radloff W.   Die altturkishen Inschriften der Mongolei. S.Petersburg, 1895.   P.

          Nemet Julius  Die Köktürkischen Grabinschriften aus dem Tale des Talas in Turkestan // Körösi Csoma –Archivium . Edited by Gyula Nemeth. volume II,  Budapest 1926-1932. authorized print by E.I. B

rill , Leiden, 1967. pp. 137-138.

              Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии. М.-Л., 1959,  С. 60-61. Рис-11. 

              Orkun H.N.  Talas yazitlari  // Eski Türk yazîtlari.  Istanbul, 1936. T-II. 134 s.

             Батманов И.А.  Текст № 2  // Таласские памятники древнетюркской письменности. Фрунзе, 1971. С. 10-12. Рис-3, 4.

Джумагулов Ч.  Второй памятник // Эпиграфика Киргизии, I. Фрунзе , 1963. С. 18-21. рис-2.  

Джумагулов   Ч. Второй Таласский памятник //  Новые эпиграфические находки в Киргизии (1961 г.) Сборник статей. Фрунзе, 1962. С. 23-27.

          Джумагулов Ч. Второй Таласский памятник // Эпиграфика Киргизии, 2. Фрунзе , 1982. С. 11-12. ;

Аманжолов А.С. Т-1 (Айртам-Ой) Руническая надпись на валуне, находка1896 г.  // История и теория древнетюркского письма. Алматы, 2003. С. 87.

Мәтін


1.                 

 Otuz oğulan sağаdıçılar(a) için  el(a) egirіntі

2.                 

 Er atım Qara çur(a):  yağı atı: Qara Yazmaz 

3.                 

 Altı uyası  bası yer іkiz(е) siŋilin qasımış

4.                 

 Qara çur -A atum qul(a) Qara Yazmaz(a)

5.                 

 Qara çur (a) esiz si.. özüg(у) uyalarına adırılmış(a)

6.                 

 Atası  atı Toğan (a)   oğulı atı Qara çur

7.                 

 oğulı atı Süçüg (е)

8.                 

 oğulı atı

iOrgtlaniCi iRLCiDGs NLGUzUTU

zmzYaRQ aTiGY aRUCaRQmTr

CmsQNilyisaziKriYiViYYUiTL

zmzYaRQ LUQmUTiRUCRQ

YmLRD NiRLYU gzu islzis RUCRQ

RUCRQiTiLGU NGUTiTiCT

gCusiTiLGU

iTLUGUЧ. Жұмағұловтың  транскрипциясы мен орыс тіліндегі аудармасы:

1. otuz oğlan(a) sağdıčıları  pıčın(a)  il iki igirmi

2. er atım qara čor(a) yağıtı qarsı  yazmaz 

3. altı  uyalı  ğıysar  kiza siŋil ıŋusay (?)mış

4. qara čor  atum qula qara yazmaz(a)

5. qara čor(a) size siŋil  özge uyalarına adırılmış(a)

6. atası  atı tuğan ,  oğlı atı qara čor

7.  er oğlı atı -suğpaş

8. oğuz a(a)

(1) Тридцать сыновей защитники в год обезьяны, двенадцатого ( числа)

(2) Мое геройское имя-Кара Чур, враг (его) не поднимается против

(3) Шести родов ғыйсар (?),  младшая сестра ...
(4) Кара Чор. Моя лошадь саврасая, не ошибающаяся при походе (букв.)
(5) Кара Чор от вас, от сестер , от других  родственников отделился.
(6) Имя его отца - Туган, имя сына - Кара Чор.
(7) Геройское имя сына Сугпаш.
(8) Имя Огуз (?)…А.С. Аманжоловтың  транскрипциясы мен орысша аудармасы:

1.       otuz oğlan(a) sağdıčıları  pičin(a)  el-а tegirmi(a)

2.       er atım qara čur(a) yağı atı qara yazmaz 

3.       altı(a) uyası  ağı yir ekiz(a) siŋili (…?) ölmiş

4.       qara čur(a) atum qol(a) qar(a) yazmaz(a)

5.       qara čur(a) esiz... özge uyalarına adırılmış(a)

6.       atası  atı tuğan(a) oğlı atı qara čur

7.       oğulı atı

8.       oğuratı …

(1) Тридцать огланов –его верные друзья. В год обезьяны, в окружении племенного союза...

(2) Мое геройское имя-Кара-Чур, вражеское  (на войне ) имя Кар-Язмаз.

(3) Шесть его  родственников , драгоценности, земля, младшие сестры- близнецы ..он (ынал) (?)умер!
(4) Кара-Чур –меткий стрелок Кол-Кар Язмаз

(5) Кара-Чур , увы ..от своих родственников отделился !
(6) Имя его отца - Туган, имя сына – Кара-Чур.

(7) Имя его  сына ...

(8) Он направился …
Отыз ұлан садақшылар үшін ел иірілді

Ер атым Қара чұрЖау аты Қара Йазмаз

Алты туысқан БАСЫ жер   екі сіңілін

Қара Чұр атұш құл Қара ЙАЗшаз

Қара Чұр иесіз өзге туыстарынан айрылған

Атасы аты Тоған  ұлы аты Қара Чұр

Ұлы аты Сүчүк

Ұлы аты ...

Пікір қалдыру