Терек-сай (Т-6) ескерткіші

Жалпы мәлімет

  VIII-X ғғ.  Талас ауданы Ыстық көл  жағасы «Қой-сары»  деген жердегі жартастан және «Терек-Сай, Кулан-сай »  деген жерден табылған. Қырғыз Алатауының  оңтүстік сайы. Жартас көне   түрік бітік және «соғды» жазулы мәтіндер қатар қашалған.Ғылыми зерттеулер

1898 ж. В.А. Каллаур алғаш хабар берген, 1925-1926 ж. П.П. Иванов, М.Е. Массон  тексеріп   анықтаған.  С.Е. Малов,  И.А. Батманов , С. Сыдыков , Ч. Жумагулов   ескерткіштер жайында қысқаша мағлұматтар берген.  

Ғылыми әдебиет

Каллаур В.А. Археологическая поездка по Аулие-Атинскому уезду: Приложение к протоколу ТКЛА от 29 августа1897 г. С. 6-7.

Иванов П.П. Материалы по археологии котловины Иссык-куля // Труды Института истории АН Киргиз ССР. Вып. 3, 1957, С. 78-81.

 Массон М.Е. К истории открытия древнетурецких рунических надписей в Средней Азии. Материалы Узкомстариса. Вы.6-7, М.-Л.,1936, С. 5-15.

 Малов С.Е. Таласские эпиграфические памятники. Материалы Узкомстариса. Вып.6-7, М.-Л., 1936, С.17-38.

Батманов И.А.  Текст № 5  // Таласские памятники древнетюркской письменности. Фрунзе, 1971. С. 15-16.,  Рис-7.    

Сыдыков С. Древние надписи в ушельях Кулан- Сай и Терек-Сай // Материалы по общей тюркологии и дунгановедению . Фрунзе, 1969, С. 106. 

Джумагулов  Ч.    Надпись на камне Кулан-Сая (терек-Сая-Шаркыартма), Памятник из Кой-Сары  // Эпиграфика Киргизии-1. Фрунзе, 1963, С. 32-33. Рис-18,19.

 Джумагулов Ч.    Терек-Сайская древнетюркская надпись // Эпиграфика Киргизии, 2. Фрунзе , 1982. С. 17-19. Таблица IV.  Рис-1.2

 Джумагулов Ч.     Эпиграфика Киргизии, 3. Фрунзе , 1987. С. 10. Таблица XV.  Рис-3

Мәтін


rlpLir

mqs

XJRs

QapnraQUyTi
1.     

Er el ip alï er

2.     

M g s

3.     

K             Yarïs

4.     

Aq   ..pin er e qu l dï

Пікір қалдыру