Таңбалы тас ( Қ-1) мәтіні

Жалпы мәлімет

Алматы қаласынан 170 шақырымда орналасқан әйгілі «Таңбалы тас» шатқалындағы жартаста қашалған .  Мәтінде қандай да бір лауазымдық атағы жазылмағандықтан қарапайым адамның атын жазып кеткен ескерткіш  IX-X ғасырларға қатысты деп қарастырды.Ғылыми зерттеулер

Көне түрік мәтінді алғаш рет 1991 ж.  археолог А.Е. Рогожинский анықтап, мәтіннің зерттеуін белгілі түріктанушы ғалым И.Л. Кызласовпен бірге ғылыми мақала ретінде 2004 жылы жариялаған болатын.

Ғылыми әдебиет

Рогожинский А.Е., Кызласов И.Л. Древнетюркская руническая надпись из урочища Тамгалы (Семиречье) // Краткие сообщение института археологии РАН. Публикации и полевые исследования. – М., Вып. 216.  2004г.-С.41-46.

Bazilhan N. Kazakistan’da bulunan Göktürk yazıtları // Teke. Uluslararası Turkce Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi /Sayı: 3/2 2014. Türkiye. Erzurum.-s.1-12.

Базылхан Н. Древнетюркские письменные памятники Казахстана (памятники обнаруженные в 1985-2013гг.) // «Әлемдік жаһанданудағы түркі өркениеті: мыңжылдықтар сабақтастығы»: халықар. Ғылыми-практикалық конференция материалдар жинағы.-«Тюркская цивилизация в эпоху глобализация: взаимосвязь тысячелетий».: сбор.мат.междунар. науч.-практ.конф. –Тараз, 16-17 мамыр, 2014ж. –Тараз, 16-17 мая, 2014г. -53-62.


Мәтінr tï(i) ö(ü)nn  - Er atï Önün -  Ер аты Өнүн (Его имя эра Онюн)

                                    (А.Е. Рогожинский, И.Л Кызласов)

Er atï Aq Inčü  - Ер аты Ақ Енші  (Имя батыра Ак Енчу).

                                                  (Н.Базылхан)


rDiQWu

Пікір қалдыру