Ақтөбе (Қ-8) қола айнадағы мәтін

Жалпы мәлімет

 IX-X ғғ. Батыс Қазақстан облысы   Ақтөбе қаласы Елек өзенi бойындағы ежелгі көшпелілердің қорғанынан  («III қорған») табылған.Осы қола айнаның  жиегiнде  дөңгелене үшкiр темiр затпен 1 жол мәтін 11 таңба-әрiптi жазылған. Қола  айнаның шеңберi 17,1  см , қалыңдығы 0,2-0,3 см. Қазақстан Республикасының Орталық мемлекеттік музейі. КП № 22425

Ғылыми зерттеулер

 Бұл қола айна жайында алғаш рет 1906 ж. И.А. Кастанье  хабарлайды. Мәтіндік зерттеуін    А.С. Аманжолов  жасады. 

Ғылыми әдебиет

Кастанье И.А. Отчет о раскопках 6 курганов в Актюбинском уезде летом1906 г. // Труды Оренбургской ученой архивной комиссии, 1908, выпуск-19. С. 102-106.

Аманжолов А.С.  Қола айнадағы қол таңба // Білім және еңбек, 1986, №2, 26-27 б. ;

Аманжолов А.С.  Батыс Қазақстаннан табылған қола айнадағы көне жазу //  Түркі филологиясы және жазу тарихы , Алматы, 1996, 90-92б.

Аманжолов А.С.   Руническая надпись на бронзовом зеркале (Западный Казахстан)   // История и теория древнетюркского письма. Алматы, 2003. С. 247-248.

Мәтін


aqı ergi alt y  jeri  ?


А.С. Аманжоловтың  транскрипциясы мен аудармасы:                 


taš tegrek teg(e) jeg esen – Тас қорғандай игi есендiк (Благополучный и невредимый подобно  каменному кругом)


Пікір қалдыру